Ping Pong

Past Winners

 

  • 2005- Vishwas
  • 2006- Eric Martinez
  • 2007- Wu
  • 2008- Xu Zhang
  • 2009- Lijuan Zheng
  • 2010- Yi Ding
  • 2011- Ralph Cherry (1 on 1) Xu Zhang & Yi Ding ( 2 on 2)
  • 2012-Michael Fallon (1 on 1) Xu Zhang & Yu Wang ( 2 on 2)
  • 2013-Xu Zhang (1 on 1) Xu Zhang & Michael Fallon ( 2 on 2)